//BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie czy mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana marka, kt?r? znaj? tak?e jednostki kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em na rynku – na raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku. Betsafe najlepiej znamy zapewne z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to jedna z najbardziej cenionych producent?w na ?wiecie, stawiana nieopodal takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.betsafe 68 logowanie Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak?e godne uwagi i wysoce plasuje si? w internetowych rankingach.

Przy Betsafe znajdziemy w regule wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?e mn?stwo r??nego rodzaju gier, unikatow? platform? do warsztat?w sportowych, a tak?e spotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie wolno poleci? ka?demu – a w szczeg?lno?ci pocz?tkuj?cym graczom, w charakterze ?e ci??ko o stron? lepiej skonstruowan? pod wzgl?dem merytorycznym. Bez problemu odnajdziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy ka?dy nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y w ?aden spos?b zwi?zane z gr? w kasynie czy zak?adami bukmacherskimi powinny obecnie gdzie? kojarzy? charakterystyczne logotyp tej marki – czy to z reklam w koszulkach pi?karzy, czy r??nego rodzaju baner?w, kt?re odnajdziemy na licznych stronach internetowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy z prawie stu r??nych pa?stw. Jak widzimy – nie zaakceptowa? skupia si? ona wi?c wy??cznie na rynku europejskim, ale obejmuje prawie ca?kowity ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu online. Betsafe zosta?o uruchomione po raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo pr?dko zacz??o podbija? serca internaut?w. Marka wyrobi?a swoj? renom? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle znane i bardzo dobrze mierzone na wielu r??nych serwisach – polskim i prosperuj?cymi za granic?.

Mi?dzynarodowe nastawienie kasyna Betsafe mo?emy ju? zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym spodzie strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod wybran? licencj?, gracze z Gb pod drug?, pozostali zawodnicy Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), natomiast gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie maj? mo?liwo?? gra? w tym kasynie z uwagi na ustaw? hazardow? spo?r?d 2017 roku. Aczkolwiek marka zdecydowanie stara si? o zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla internaut?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – wraz z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku kalendarzowego dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na wsp??prac? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Naszego kraju (oczywi?cie, zmieniaj?c IP na np. Wielk? Brytani? b?d? Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). Tym samym te? bukmacher Betsafe, ?eby u?atwi? dost?p polskim fanom i nie zmusza? katalog?w do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – spo?r?d dodatkow? liczb? na ko?cu.

Jak wi?c widzimy – kasyno jak i r?wnie? bukmacher Betsafe niew?tpliwie stara si? o zatrzymanie rodzimych graczy na swojej platformie. Nie stara si? o nich jednak wystarczaj?co r?wno, aby otrzyma? polsk? licencj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy te? firmy za to wini?, poniewa? wymagania jakie nale?y spe?ni? ?eby j? otrzyma? s? do?? spore.

Ponadto warto tutaj wyr??ni? ?wietn? szat? graficzn? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste roz?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, zawodnicy, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie zaakceptowa? b?d? mieli najmniejszych z nawigacj? po platformie. Podsumowuj?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? naprawd? przyjemnie.

Na dodatek strona Betsafe wydaje si? by? w pe?ni zoptymalizowana pod spodem urz?dzenia mobilne – jeste?my wstanie tutaj pogra? na naszych smartfonach i tabletach przy co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, jak z poziomu naszych sprz?t?w stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze w ka?dym z system?w operatywnych – iOS, Android jak i r?wnie? Windows.

Dosy? ju? jednak o tematach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. w co tutaj faktycznie mo?emy zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w video sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry klasyczne, blackjacka, wideo pokera i gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak cyfry dostawc?w oprogramowania oraz nie pozwala posortowa? gier w zale?no?ci od dostawcy. Wiemy jednak, ?e jest ich przynajmniej 20 i s? to na przyk?ad: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Go, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym nadrz?dnym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie powinno si? jest zaznajomi? si? z platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to pewien z najlepszych bukmacher?w w ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, pi?ka koszykowa, bilard, kolarstwo, krykiet, a nawet Pesapallo (kompletnie ?wie?? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak zobaczymy – mo?liwo?ci je?li idzie o zak?ady bukmacherskie w Betsafe s? naprawd? wielkie. Mo?emy tutaj obstawi? w istocie ka?d? dyscyplin?, jak? funkcjonuje. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas pisania recenzji do obstawienia wydaje si? by? prawie 12 000 wydarze?!

Ponadto powinno si? tutaj wspomnie? o wspania?ej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a kobieta naprawd? szybko i sprawnie, wszystkie elementy s? naprawd? przejrzyste i ilo?? zdarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? by? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, ?e platforma Betsafe jest naprawd? dobra? Naprawd? rozbudowana poda? promocyjna! Poni?ej zamieszczamy ewidencj? wszystkich promocji z jakich mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny zr?wnowa?ony 100% kwoty depozytu s?u??ce do 200 z?. Wybierz w?asny turniej – co tydzie? we? udzia? w ?wie?ym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad on-line bezpiecznie do 20 z? oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z sposobno?ci jakiego? wydarzenia, np. na czas pisania recenzji jest to zak?ad bez ryzyka zr?wnowa?ony 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Rabaty kasynowe:

Bonus powitalny – trzy bonusy od depozytu do ??cznie nawet 4000 z? + darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz??? puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie darmowe spiny – codziennie nawet 25 darmowych spin?w a? do 9 topowych gier po kasynie Betsafe. Zanim aczkolwiek rozpoczniemy gr?, wskazane jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi na platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? o kt?rej musimy tutaj pami?ta? jest zasada m?wi?ca o nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie logujemy si? do faceta przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, w przeciwie?stwie do niekt?rych kasyn, nie wyklucza jednak nieaktywnych kont. Chocia? nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? by? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym wzgl?dem jest kwestia weryfikacji identyczno?ci. Aby m?c gra? na platformie Betsafe i swobodnie wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie przej?? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? to w ?aden spos?b skomplikowany proces i wystarczy, ?e istniejemy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) jak i r?wnie? potwierdzi? nasz odno?nik zamieszkania – wystarczy do tego np. wyci?g z banku.

Tym?e samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w istocie ka?dego kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto na jedn? to?samo?? / pewien adres IP / 1 gospodarstwo domowe. Nie wolno nam bada? zak?ada? wi?cej ni? konkretnego konta, poniewa? ryzykujemy utrat? obu. Poza tym ze wzgl?du na wym?g weryfikacji i tak nie jeste?my w dzieje nic zrobi? z ogromniejsz? ilo?ci? kont je?eli nie zaakceptowa? zostan? one zweryfikowane.

Na koniec warto tutaj tak?e wspomnie? na temat obs?udze klienta Betsafe, b?d?ca naprawd? profesjonalna. Kontakt wraz z pracownikami Betsafe to nieskalana przyjemno?? i mo?emy stanowi? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem b?d? nakieruj? na odpowiedni? drog?.

Obs?uga konsumenta Betsafe jest oczywi?cie dost?pna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, i? z polskim supportem jeste?my wstanie nawi?za? kontakt wy??cznie w godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny przy Betsafe to co?, wraz z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? s?u??ce do graczy kasyna, a drug? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych warto?? jest zale?na od sumy naszego depozytu. Na przyk?ad, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. O ile jednak przyk?adowy bonus by?by r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z? otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? dzi?ki tej samej zasadzie. Powinni?my jednak pami?ta?, ?e ka?dy z tych bonus?w b?dzie r?wnie? ograniczony do danej sumy. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do 200 z? – oznacza to, ?e bez wzgl?du na to ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z? – w ramach ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy w najwy?szym stopniu 200 z?.

Proste, prawda? Na ko?cu powinni?my ju? tylko pami?ta? o warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak ilo?? razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu + kwalifikuj?cego depozytu, aby zdo?a? wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do opisywania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny stu procentowe kwoty depozytu do dwie st?wy z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak pami?ta? o kilku istotnych detalach.

Przede wszystkim zanim b?dziemy mogli wyp?aci? u?ywane przez nas ?rodki z kasyna, pozostaniemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim zasadniczym czynnikiem jest to, ?e do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. Na spe?nienie warunk?w obrotu posiadamy 30 dni, licz?c od chwili jego otrzymania. Je?eli rozporz?dzimy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i r?wnie? wszystkie wygrane pochodz?ce wraz z zak?ad?w postawionych za ?rodki bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie zaakceptowa? tylko z jednego, natomiast a? z trzech rozmaitych bonus?w.

G??wna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do 1000 z? + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do 1000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jakim sposobem widzimy, jest to 1-a z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bowiem to w?a?nie ten trzeci bonus jest najwi?kszy jak i r?wnie? potencjalnie najbardziej lukratywny. Jest to bez w?tpienia jedna wraz z lepszych ofert powitalnych spo?r?d jakimi mo?emy si? spotyka? na rynku.

Nim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi regu?ami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie do nowych u?ytkownik?w i traci wa?no?? 30 dni na rejestracji – mamy dlatego tylko miesi?c, aby korzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas do wzi?cia udzia?u w ofert to 15 z?. Depozyty z?o?one za pomoc? portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? z kt?rej z cz??ci propozycje powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje inny, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe i pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? wymagania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na dokonanie obrotu mamy 30 dni, licz?c od momentu swoim otrzymania. Warto tutaj r?wnie? zauwa?y?, ?e nie wszelkie gry licz? si? do obrotu identycznie. Jest tutaj ca?kiem du?a rozbie?no?? w zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Wideo sloty i automaty licz? si? w 100%. Gry na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka liczy si? w 10% (wyj?tkiem wydaje si? ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud i kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack w ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Jakie mo?liwo?ci innymi s?owy, ?e dana gra wa?ny jest do wymaga? obrotu tylko w 20% czy 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? w sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). O ile jednak postawimy np. w ruletk?, przy zak?adzie r?wnym 5 z? wliczy naszej firmie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej drobiazgowe informacje odno?nie promocji, pomi?dzy innymi to, jakie rozrywki zosta?y wy??czone z ofert i w jakim stopniu.

By | 2021-09-11T09:06:35+00:00 September 9th, 2021|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment